Privacyreglement – Huisartsenpraktijk Oost – Oldebroek
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oost
Stationsweg 5 8096 AV
Oldebroek

Privacyreglement

Privacyreglement

HUISARTSENPRAKTIJK OOST

Privacyreglement

Huisartsenpraktijk Oost volgt de WBP, (Wet Bescherming Persoonsgegevens). In deze wet staat beschreven hoe wij met de gegevens van patiënten dienen om te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn en moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft.
Gegevens worden  vertrouwelijk behandeld. Ze  worden vastgelegd door de persoon of instantie die ze nodig heeft en worden niet verder verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP is te vinden op www.cbpweb.nl. Om erop toe te zien dat Huisartsenpraktijk Oost zorgvuldig met gegevens omgaat, conform de WBP, hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins. Doeleinden kunnen zijn:

a) Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (m.n. behandeling, consultatie, medicatie, doorverwijzing, overdracht, ketenzorg).

b) Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid, waaronder in elk geval ook de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.

c) Ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.

d) Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.

b) Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.

c) Verwerking voor doelmatigheid en kwaliteit, mits anoniem.

d) Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

e) Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) Verwerking geschiedt door de medewerkers voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.

b) Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst (uitsluitend na schriftelijke toestemming van de patiënt).

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

a) Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert, of

b) De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

De organisatie van de informatiebeveiliging Huisartsenpraktijk Oost heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. Middels het tekenen van het arbeidscontract verplichten alle medewerkers zich hiertoe, evenals de huisarts-praktijkhouder zelf.

b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden. Hiertoe is het HIS met de patiëntinformatie voorzien van een inlogprocedure met wachtwoord voor iedere medewerker persoonlijk. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

d) Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk door te wijzen op de informatie op de website.

e) Bij de inrichting van de praktijk is rekening gehouden met het optimaal beschermen van de privacy van gegevens.

Rechten van de patiënt

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een schriftelijk en ondertekend verzoek van de patiënt.

Het schriftelijk verzoek wordt in gescand in het dossier van patiënt.

c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk. Graag schriftelijk wenden tot Huisartsenpraktijk Oost (zie klachten procedure). Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn/haar plaats.

h) Als de patiënt een verzoek om inzage in of correctie van zijn/haar persoonsgegevens doet, moet deze kunnen aantonen dat hij/zij inderdaad de persoon is van wie hij/zij de gegevens wil inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat een patiënt gegevens van anderen kan corrigeren.

i) Patiënten kunnen inzage krijgen in de eigen digitale gegevens in het Ketenzorg Informatie Systeem.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.